2023-04-04 | Analiza | 3 min czytania

KSeF – Krajowy System e-Faktur. Jakie zmiany wnosi?


Analiza biznesowa

KSeF to specjalna platforma umożliwiająca przesyłanie i odbieranie faktur i korekt ustrukturyzowanych. Obowiązek wdrożenia KSeF wynika z rozporządzenia Unii Europejskiej i ma na celu uszczelnienie luki Vatowskiej.

Prace analityczne:

Wykonaliśmy analizy dokumentów: ustawy, korekty do ustawy oraz materiałów zamieszczonych na stronach MF.

Analiza biznesowa zmian koniecznych do wdrożenia wytycznych.

Przeprowadzenie warsztatów z biznesem w zakresie wypracowanie wymagań biznesowych.

Wykonanie dokumentacji analizy biznesowej do potwierdzenia przez biznes.

Kogo i od kiedy dotyczy obowiązek wysyłania faktur i korekt do KSeF?

Wg najnowszych informacji obowiązek będzie dotyczył wszystkie firmy, w tym:

 • vatowców (wg noweli od 01.07.2024 roku),
 • nievatowców zwolnionych podmiotowo i przedmiotowo (wg noweli od 01.01.2025 roku).

Jakie są najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy?

Najważniejszą zmianą jest przesunięcie terminów obowiązku przesyłania faktur. Kolejną korzystną zmianą jest liberalizacja kar tzn. w okresie do 01.01.2025 kary nie będą naliczane. Po tej dacie kary będą proporcjonalne do wysokości faktury, a nie jak w pierwotnie z progiem minimalnym 500 zł. W nowelizacji na wniosek strony społecznej uszczegółowiono także przepisy, które wprowadzały dużą dozę interpretacyjną.

Jakie zmiany techniczne w schema FA(2):

Nowa schema została uproszczona w kwestii nagłówka z danymi podatnika. Poprawiono opisy oraz błędy wykryte w FA(1). Istotną zmianą jest rozszerzenie z 1000 na 10000 ilości do wprowadzenia pozycji faktur oraz opisów do tych pozycji.

Najważniejsze założenia KSEF:

 1. do Krajowego Systemu e-Faktur będą trafiać tylko faktury i korekty B2B (bez faktur konsumenckich B2C),
 2. tylko faktura poprawnie przyjęta przez System będzie uważana za prawidłową,
 3. na fakturze/korekcie przesłanej poza KSeF będzie konieczność umieszczenia QR kod, przy czym brak tego elementu będzie oznaczał dokument wystawiony poza Systemem,
 4. korekty do faktur ustrukturyzowanych lub wcześniejszym trzeba wprowadzić do systemu MF,
 5. do celów dowodowych systemy źródłowe powinny przechowywać nadany nr KSeF,
 6. klient powinien wyrazić zgodę na odbiór dokumentów tylko poprzez KSeF (będzie zmienione w nowelizacji), w przeciwnym wypadku powinno wysyłać się dokumenty do systemu KAS i klienta w dotychczasowy sposób,
 7. za datę wystawienia uznaje się datę rozpoczęcia wysyłki do systemu MF,
 8. za datę doręczenie uznaje się datę nadania nr MF, chyba że nie wyraził klient zgody wtedy data jest analogiczna dla dostarczenia standardowego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076)
 • Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 168, 27.6.2022, s. 81-83)

Najczęściej czytane:

prowadzenie firmy

Dzielenie dysku na partycje to ważny element instalacji systemu operacyjnego. Możemy podzielić dysk na partycje w czasie lub po instalacji Windows 11.

modernizacja wordpress

Z przedstawionych we wisie 3 sposobów na usunięcie /category wg mnie najlepszym sposobem jest wykorzystanie wtyczki Yoast SEO. Polecamy tą wtyczkę do SEO.

audyt seo

Błąd przekierowania – należy naprawić przekierowanie URL. Upewnij się, że linki wewnętrzne i zewnętrzne na stronie są poprawnie skonfigurowane.


Zapoznaj się z innymi wpisami:

Analiza biznesowa

Analiza migracji to nowe wyzwanie jakie dostaliśmy od naszego klienta. Zadanie ma kluczowe znaczenie ze względu na dotrzymanie harmonogramu prac w tym roku.

Rynek energii

Spółdzielnie Energetyczne to forma działalności, która ma za zadanie optymalizację wykorzystania energii elektrycznej, gazowej lub cieplnej na danym obszarze.

system cms

Analiza biznesowa miała być materiałem do zapytania o ofertę na wykonanie i utrzymanie CMS na rynek. Miała nie sugerować produktu poprzez sprecyzowane wymagania.